BELEIDSPLAN JEUGDCOMMISSIE TENNISVERENIGING NIEUWVEEN 2020 e.v.

                                        

Inleiding:

 

Met dit plan geeft de Jeugdcommissie van Tennisvereniging Nieuwveen haar visie waar zij ten opzichte van de jeugd voor staat.

 

In dit plan zijn opgenomen: doelstelling

                                      †††††††† organisatie

                                      †††††††† jeugdleden

                                      †††††††† rechten en plichten jeugd

                                      †††††††† visie op tennisontwikkeling

                                      †††††††† training

                                      †††††††† trainer

                                      †††††††† competitieteams

                                      †††††††† groepsindeling

                                      †††††††† financiŽn

                                      †††††††† te organiseren activiteiten

                                      †††††††† deelname senioractiviteiten/integratie

 

Aan de hand van de inhoud van dit plan wordt jaarlijks in de maand januari een uitvoeringsprogramma opgesteld, welke gepresenteerd wordt tijdens de Commissie-vergadering.

                                     

Doelstelling:

 

De Jeugdcommissie van Tennisvereniging Nieuwveen heeft als doel om ieder jeugdlid in de gelegenheid te stellen het tennisspel op een plezierige manier te beoefenen en te leren beheersen. Dit wordt gestimuleerd door het geven van training en het organiseren van  toernooien.

Jeugdleden met voldoende ambitie worden in de gelegenheid gesteld zich te meten met anderen door middel van wedstrijden in b.v. competitie verband.

Tevens is de commissie erop gericht om de tennisvereniging gezellig, actief en herkenbaar te maken (en te houden) voor haar jeugdleden. De te organiseren activiteiten zullen dan ook voor alle leeftijdsgroepen en spelniveaus bezigheden bevatten.

 

Organisatie:

 

De Jeugdcommissie is een commissie als bedoeld in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de Tennisvereniging Nieuwveen en is benoemd door de algemene ledenvergadering. De benoeming van de leden in de commissie vindt plaats in overleg tussen bestuur en commissie. De taakverdeling binnen de commissie wordt bepaalt door de commissie zelf.

 

De organisatorische en uitvoerende werkzaamheden worden zoveel mogelijk evenredig verdeeld.

Voor elke activiteit in het takenpakket van de Jeugdcommissie wordt minimaal ťťn commissielid aangewezen als coŲrdinator, dan wel aanspreekpunt.

 

Jeugdleden:

 

Jeugdleden kunnen spelend lid worden in het verenigingsjaar dat ze zes jaar worden en blijven jeugdlid zolang ze op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van zeventien nog niet hebben bereikt.

Het maximaal aantal actieve jeugdleden is vastgesteld op het aantal van 80.

Bij het bereiken van het aantal van 80 jeugdleden zal een wachtlijst worden opgesteld.

Aanmelden voor de wachtlijst is niet leeftijdsgebonden.

 

Rechten en plichten jeugdleden:

 

Voor de rechten en plichten verwijzen wij naar de statuten en huishoudelijk reglement, welke te vinden zijn op de website www.tvnieuwveen.nl

Junioren mogen afschrijven op alle banen tot 19.00u.

 

Visie op tennisontwikkeling:

 

De eerste jaren zijn sterk bepalend voor de tennisontwikkeling van de jeugdleden.

Aanleg en motivatie dienen te worden gestimuleerd, waardoor eenieder het juiste niveau bereikt en derhalve plezier in het spel behoudt.

De Jeugdcommissie wil zich in de komende jaren sterk maken om, in nauw overleg met de trainer, een duidelijk lessenplan te maken om de jeugd binnen de training te begeleiden naar de top van hun kunnen.

 

Training:

 

Als vereniging organiseren we tennislessen voor de jeugd. Als juniorlid ben je verplicht lessen te volgen. Het zijn 15 lessen per seizoen. (van april t/m september)

De lessen vinden plaats maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 19.00 uur. (Uitgangspunt is 1x per week, 50 minuten per 4 kinderen op 1 baan)

De jeugdcommissie deelt in overleg met de trainer de lesgroepen in. Jeugdleden krijgen vooraf bericht en kunnen een paar verhinderingen opgeven. De kosten van de lessen zijn in de contributie opgenomen.

 

De jeugdleden worden gestimuleerd om in de winterperiode extra les te nemen.

De winterlessen worden georganiseerd door een tennisschool. Alle leden krijgen een mail van de tennisschool en kunnen zich dan zelf aanmelden. De lessen zijn ook op de tennisbaan in Nieuwveen. De kosten voor deze tennislessen vallen buiten de contributie. Betaling gaat via de tennisschool.

 

Trainer:

 

De trainer dient een grote bijdrage te leveren aan de tennisontwikkeling van de jeugdleden.

Van de trainer wordt daarnaast verwacht dat hij ieder jeugdlid het tennisspel op een plezierige manier leert te beheersen.

 

Indien noodzakelijk dient de trainer in overleg met de Jeugdcommissie zijn/haar visie te geven over de indeling van tennislessen, alsmede de indeling van de competitie teams. Voor dit overleg, dan wel evaluatie gesprekken met de Jeugdcommissie kunnen 2 vergaderingen per jaar worden ingepland.

Voor alle overige zaken kunnen beide partijen een onderling overleg aanvragen.

 

Tevens wordt de trainer geacht aanwezig te zijn bij speciale wedstrijden en/of gelegenheden wat een stimulans zal zijn voor de jeugdleden.

 

Competitieteams:

 

Eventueel in overleg met de trainer bepaalt de Jeugdcommissie welke jeugdleden in aanmerking komen voor bondscompetitie.

Leden die deelnemen aan deze competitie worden geacht extra lessen te volgen in teamverband en betalen een kleine bijdrage in de onkosten.

 

 

Groepsindeling:

 

De Jeugdcommissie deelt voor wat betreft de toernooien en overige te organiseren activiteiten de jeugdleden in groepen in.

In principe wordt de verdeling gemaakt naar leeftijd. Bij toernooien kunnen echter als gevolg van verschillen in speelsterkte verschuivingen plaatsvinden.

 

FinanciŽn:

 

De contributie voor jeugdleden en de lesbijdrage worden geÔnd door de penningmeester van het bestuur.

De Jeugdcommissie stelt jaarlijks een begroting op, welke ter goedkeuring aan het bestuur wordt aangeboden.

 

Uitgangspunt is om zo min mogelijk financiŽle bijdrage te vragen aan deelnemende jeugdleden, echter bij specifieke activiteiten ontkomen we hier niet aan.

 

Te organiseren activiteiten:

 

De activiteiten die door de Jeugdcommissie worden georganiseerd kunnen verdeeld worden in 3 categorieŽn:

1.       prestatiegericht

2.       recreatief

3.       gericht op het bevorderen van het verenigingsgevoel (gezelligheidsactiviteiten).

 

In het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma geeft de Jeugdcommissie een overzicht van te ondernemen activiteiten.

Dit overzicht wordt gepubliceerd op de website en op het prikbord van ons clubhuis.

Voor deelname aan de activiteiten ontvangen de jeugdleden een mailbericht zodat ze zich kunnen aanmelden. Ook op de website onder Ďalles voor de jeugdí zal de uitnodiging zichtbaar zijn.

 

Deelname senioractiviteiten/integratie:

 

De integratie tussen jeugd en senioren wordt zoveel als mogelijk bevorderd.

In dit kader gelden de afspraken dat:

-        de clubkampioen en de clubkampioene junioren mogen in datzelfde seizoen meedoen met de clubkampioenschappen voor de senioren.

-        voorafgaande aan het jaar dat een jeugdlid in verband met leeftijd naar de senioren gaat, zal in overleg met de Technische Commissie en de Jeugdcommissie deelname aan de onderlinge interne seniorencompetities mogelijk worden gemaakt.

 

 

Nieuwveen, februari 2020

De Jeugdcommissie.