BESTUURSREGLEMENT TVN

 

Artikel 1: Begripsbepalingen.

1)    Alcoholhoudende dranken:

Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

2)    Sociale Hygiëne;

Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan, dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen.
In het clubgebouw gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en–misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubgebouw kan bevorderen.
Belangrijk hierbij zijn de huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 

3)    Leidinggevenden:

Het Bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en staan als zodanig op de drank- en horecavergunning vermeld. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitvoering van de horeca werkzaamheden in het clubgebouw.

4)    Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt de barwerkzaamheden in het clubgebouw uitvoert. De kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vast gelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2: Wettelijke bepalingen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd.

-      Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Leeftijdsgrens en schenktijden moeten zichtbaar in het clubgebouw worden opgehangen.

-      De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

-      Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

-      Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.

-      Het is verboden personen toe te laten in het clubgebouw die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen.

-       

Artikel 3: Vaststellen en wijzigen.

1)    Het Bestuur van TV Nieuwveen stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2)    Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de drank- en horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

3)    Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4)    Indien het bestuursreglement is vastgelegd zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar ten einde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang van kracht zijn.

 

Artikel 4: Aanwezigheid.

1)    Op momenten dat in het clubgebouw alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

Artikel 5: Huis- en gedragregels.

1)    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het tennispark.

2)    Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubgebouw of op het terras.

3)    Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van de jeugd en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie of die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4)    Het Bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

5)    Het Bestuur en de barvrijwilligers stimuleren het maken van BOB-afspraken en sluiten aan op de slogan ‘100% BOB, 0% op’. Hierbij is belangrijk: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ’Maak een BOB-afspraak’’.

6)    Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

7)    Geen alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar.

8)    Ouderen mogen geen alcohol kopen als deze bestemd is voor jongeren onder de 18 jaar.

9)    Acties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan.

 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden.

1)    Openingstijden clubgebouw conform de drank- en horeca vergunning van maandag t/m zondag van 09.00 tot 00.30 uur.

2)    Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken van maandag tot en met zondag voor gebruik ter plaatse één uur voor, tijdens en één uur na trainingen, vrij spelen, (oefen)wedstrijden en clubbijeenkomsten.

 

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers.

1)    Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

a.    Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud.

b.    Hebben een instructie verantwoord alcoholschenken gevolgd.

c.    Staan als zodanig geregistreerd en zijn betrokken bij de vereniging als lid dan wel anderszins.

d.    Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA. Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben is aanwezig bij de ledenadministrateur.

 

Artikel 8 Voorlichting.

1)    Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels en paracommerciële bepalingen worden goed zichtbaar in het clubgebouw opgehangen.

2)    Het Bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties.

1)    Klachten over de toepassing van artikel 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht aan het Bestuur van de vereniging.

2)    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het Bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene (n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten in het huishoudelijk reglement. Het Bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het Bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

3)    Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding (en) van de drank- en horecawet indienen bij de gemeente.

 

Artikel 10 Toegelaten horeca activiteiten (paracommercie-bepalingen).

1)    TVN zal slechts die horeca activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde. De vereniging zal geen horeca activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet leden. Het bestuur zal hierop toezien.

2)    De horeca activiteiten worden door TVN slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de tennisvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3 bepaalde.

3)    Het uitoefenen van de horeca activiteiten door TVN jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van TVN binnen het kader van haar doelstelling.  

4)    Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubgebouw niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.

5)   Geen reclame mag worden gemaakt door TVN voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca activiteiten dan welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.