PROTOCOL WEBSITE VAN TENNISVERENIGING NIEUWVEEN

 

Doelstelling:

De website is ontwikkeld en vormgegeven met als doel de belangstelling voor het verenigingsleven van TV Nieuwveen te bevorderen. In het bijzonder ondersteunt de site de uitwisseling van informatie met betrekking tot de activiteiten en ontwikkelingen van TV Nieuwveen ten behoeve van haar leden.

 

 

Artikel 1: Naam en identiteit

 

1.    De website is te vinden op www.tvnieuwveen.nl. De website is voor een ieder toegankelijk.

2.    Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1, is het bestuur van de vereniging eindverantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van de website en kan derhalve voor een ieder bindende regels stellen ten aanzien van de inhoud en vorm van de website.

 

Artikel 2: Website redactieraad

 

1.    De website kent een redactieraad die namens het bestuur verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de site. De samenstelling wordt bepaald door het bestuur.

2.    Uitsluitend de redactieraad heeft bevoegdheid tot het wijzigen van de opzet, structuur, aard en karakter van de website, een en ander in overleg met het bestuur. De redactieraad bestaat uit maximaal 2 personen.

3.    Klachten over de inhoud van de website kunnen worden ingediend bij de redactieraad.

4.    De redactieraad onderhoud contacten met belanghebbende leden en derden voorzover relevant voor de kwaliteit en het behoud van de site.

5.    De redactieraad kan naar zijn oordeel besluiten bepaalde informatie op de website niet te plaatsen, dan wel te verwijderen.

 

Artikel 3:  Gebruikers

 

1.    Uitsluitend de redactieraad ontvangt de toegekende inlog bevoegdheid. Deze is nimmer overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 4:  Vaststelling en wijziging

 

1.    Dit protocol is vastgesteld door het bestuur. Wijzigingen kunnen door de redactieraad worden voorgesteld. Iedere wijziging behoeft de goedkeuring van het bestuur.

2.    Het bestuur draagt zorg voor een adequate bekendmaking van dit protocol onder de leden van de TV Nieuwveen door middel van plaatsing op de website.

 

 

Nieuwveen, 19 december 2008