HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TENNISVERENIGING NIEUWVEEN

Opgericht 30 oktober 1974 goedgekeurd bij besluit d.d. 24 januari 1975 

nr. 40445619

         

HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 

bij besluit algemene vergadering 6 december 2019

 

1.        ALGEMEEN

- Volgens artikel 19 van de statuten wordt voor de organisatie en de inrichting van de vereniging een huishoudelijk reglement vastgelegd.

- Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen slechts met twee/derde van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal uit te brengen geldige stemmen worden vastgesteld.

- In alle gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement, respectievelijk in geval van geschillen over de uitleg, niet voorzien, beslist het bestuur.

 

2.        LEDEN

- De vereniging bestaat uit seniorleden, juniorleden, ereleden en donateurs.

 

3.         VERENIGINGSJAAR

- Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober van het volgende jaar.

 

4.         LIDMAATSCHAP

- Om lid te worden van de vereniging, dient men zich op te geven bij de ledenadministratie. 

- Een inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend te worden. Juniorleden dienen het formulier mede te laten ondertekenen door ouders of voogd.

- De leden zijn verplicht wijzigingen zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie te melden. Dit betreft adres, telefoonnummers en mailadres.

- Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te geschieden aan de ledenadministratie uiterlijk één maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

- Bij toetreding als lid dient inschrijfgeld betaald te worden.

- Bij het aantal van 275 seniorleden en 80 juniorleden treedt een ledenstop in.

- Juniorleden zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van zeventien nog niet hebben bereikt.

- Seniorleden zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van zeventien hebben bereikt.

4a.      ERELIDMAATSCHAP
1. Om als erelid in aanmerking te komen dient men minimaal 25 jaar lid te zijn waarvan meer dan 20 jaar als vrijwilliger of anderszins met een bijzondere inzet voor de vereniging.
Het lid is altijd positief en loyaal tegenover de vereniging, de commissies en het bestuur.

2. Een voordracht kan door elk lid worden gedaan. Schriftelijk wordt het voorstel voorgelegd aan het bestuur voorzien van argumenten. Bestuur draagt voor aan de algemene vergadering en deze keurt de voordracht bij meerderheid van stemmen. De voordracht en het besluit worden vastgelegd in de notulen.

3. Het erelid hoeft geen contributie te betalen. Bij het einde van het lidmaatschap vervalt ook het erelidmaatschap. Wèl blijft het erelid genoemd op de website van de vereniging.

4. Het bestuur kan het erelidmaatschap alleen opzeggen bij herhaald negeren van de verantwoordelijkheid die een erelidmaatschap met zich meebrengt.

 

 

5.         CONTRIBUTIE

- De algemene jaarvergadering bepaalt de contributie van het inmiddels lopende verenigingsjaar, zie punt 3.

- De contributie wordt middels doorlopende machtiging geïncasseerd rond 20 februari.

- Indien men geen gebruik maakt van een machtiging (n.v.t. voor leden die na 31 december 2005 lid geworden zijn) dient de contributie vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar betaald te worden. Bij het in gebreke blijven van deze, ontvangt men een herinnering. Als betaling niet wordt ontvangen binnen 14 dagen wordt overgegaan tot royering.

- Indien men lopende het verenigingsjaar lid wordt, zal per maand 10% van de jaarcontributie in rekening worden gebracht, met een minimum van 3 maanden.

- Ieder lid is contributie verschuldigd vanaf 1 november en er zal nimmer restitutie van contributie plaatsvinden bij tussentijdse opzegging van lidmaatschap c.q. blessures.

- De maximale contributie per jaar per gezin (ouders met kinderen t/m 17 jaar), bedraagt tweemaal de contributie voor senioren (indien éénoudergezin éénmaal) plus maximaal tweemaal de contributie voor junioren.

 

6.         WACHTLIJST

- Bij het bereiken van het aantal van 275 seniorleden en 80 juniorleden zal een wachtlijst worden opgesteld. Deze wachtlijst wordt door de ledenadministratie bijgehouden. De ledenadministrateur laat aan de leden op de wachtlijst weten wanneer men toegelaten kan worden. Men kan deze toelating wegens omstandigheden weigeren, waarna wederom plaatsing onder aan de wachtlijst volgt.

- Toetreding van personen van de wachtlijst zal geschieden volgens datum van binnenkomst bij de ledenadministratie van het inschrijfformulier.

 

7.         HET BESTUUR

- Het bestuur wordt op de algemene vergadering door de stemgerechtigde leden gekozen, waarbij alleen de voorzitter in functie.

- Alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij zijn dan nog éénmaal herkiesbaar voor eenzelfde periode.

- Op de algemene vergadering zal het rooster van aftreden bekend worden gemaakt.

- Voor de invulling van de vacatures wordt door het bestuur kandidaten voorgesteld, waarvan tenminste tien dagen voor de algemene vergadering de namen aan de leden bekend gemaakt worden; in spoedgevallen -zulks ter beoordeling van het bestuur- kan deze termijn tot vier dagen worden teruggebracht.

- Tegenkandidaten kunnen worden gesteld middels een aan het secretariaat gerichte brief, die door tenminste tien stemgerechtigde leden en de kandidaten ondertekend moet zijn. Deze brief dient uiterlijk vier dagen voor de desbetreffende vergadering te zijn binnengekomen.

- Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

- De voorzitter leidt alle bestuurs- en ledenvergaderingen en oefent toezicht uit op de vervulling van de taak van de overige bestuursleden.

- De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen, voert de correspondentie en brengt op de algemene vergadering het jaarverslag uit.

- De penningmeester beheert de gelden der vereniging, houdt nauwkeurig boek van inkomsten en uitgaven en brengt op de algemene vergadering het financiële jaarverslag uit.

- De kascommissie controleert de door de penningmeester aangegeven inkomsten en uitgaven vóór de algemene vergadering.

- Tevens wordt aan de algemene vergadering de begroting voor komend boekjaar aangeboden.

- Bestuursbesluiten worden middels de website en mail ter kennis van de leden gebracht.

- Door het bestuur worden tevens benoemd of aangewezen: tennisleraren, adviseurs etc.

 

8.         BENOEMING COMMISSIES

Het bestuur en/of de algemene vergadering benoemt de volgende commissies met algemene of bijzondere opdracht, die verantwoording aan het bestuur en/of de algemene jaarvergadering verschuldigd zijn:

-        Barcommissie

-        Jeugdcommissie

-        Kascommissie (statuten art. 11, lid 3)

-        Onderhoudscommissie

-        Ontspanningscommissie

-        Opentoernooicommissie

-        VCL Vereniging Competitie Leider

-        Website

-        Wedstrijdcommissie

Ingeval in één van de genoemde commissies een vacature ontstaat, zal in overleg met het bestuur door de overblijvende leden een nieuw lid voor de desbetreffende commissie worden benoemd.

 

9.         BENOEMING TENNISLERAAR

- Het bestuur benoemt tevens tennisleraren.

- De lestijden van de tennisleraar worden aan het begin van het seizoen aangegeven, zodat deze op de baanagenda kunnen worden ingevuld.

- Te allen tijde wordt uitsluitend baan 3 gebruikt voor tennislessen, tenzij het bestuur en/of de wedstrijd-, dan wel jeugdcommissie in overleg met bestuur anders beslist. 

 

10.      BAAN-/AFSCHRIJFREGLEMENT

1.  Het clubgebouw en het tennispark zijn dagelijks voor leden toegankelijk indien aan de verenigingsplichten is voldaan. Leden zijn verplicht hun meest recente bewijs van lidmaatschap te gebruiken voor het afhangen van een baan op het digitale afhangbord.

2.  De banen en de oefenkooi zijn geopend van 07.00 uur tot 23.00 uur, tenzij anders besloten voor bepaalde evenementen door het bestuur en/of betreffende commissies.

3.  Een baan kan afgeschreven worden door alle spelers die een geldig KNLTB pasje hebben. De gereserveerde tijd gaat direct in op het moment dat de baan wordt afgehangen. Alle spelers dienen dus aanwezig te zijn.
Men mag dus slechts van de banen gebruik maken nadat men heeft afgeschreven. De algemene vergadering heeft de speelperiode vastgesteld.

4.  Alle leden ontvangen een KNLTB pasje na betaling van de contributie. Deze dient tevens als bewijs van lidmaatschap.

5.  De door de algemene vergadering vastgestelde speeltijd van 1 uur geldt zowel voor enkel- als dubbelspel.

6.  Het is niet toegestaan spelers, die de voorgaande periode hebben gespeeld, uit te nodigen mee te doen, indien anderen staan te wachten.

7.  Wanneer er zoveel spelers zijn dat men langer dan een speelperiode moet wachten om te spelen, dient men op elke baan met vier personen te spelen.

8.  Spelers mogen uitsluitend gebruik maken van de banen in volledige tenniskleding en met de juiste tennisschoenen.

9.  Junioren mogen afschrijven op alle banen tot 19.00u.

10. Bij afschrijven door een combinatie van senior- en juniorleden, wordt aangehouden dat door senioren is afgeschreven.

11.Het lopen over de banen om nevenliggende banen of het clubhuis te bereiken, dan wel het park te verlaten is niet toegestaan.

12.Indien onderhoud moet worden gepleegd dient de baan op eerste verzoek te worden vrijgemaakt. Men dient, indien gewenst, in dat geval opnieuw af te schrijven.

13.Het bestuur en/of de betreffende commissie heeft het recht om speeltijden op bepaalde dagen, tijden en uren ter beschikking te stellen aan door haar aan te wijzen groepen van leden of voor door de vereniging te organiseren evenementen. Dit moet echter wel kenbaar zijn gemaakt aan de leden via de jaarplanning in het clubhuis en/of via onze website.

14.De planning van de activiteiten van de wedstrijd commissie, open toernooi commissie en jeugdcommissie worden jaarlijks in gezamenlijk overleg met het bestuur opgesteld. De leden zullen hiervan middels publicatie in het clubhuis en/of via plaatsing op de website van de vereniging, in kennis worden gebracht.

15.Het drukpaneel van de lichtinstallatie bevindt zich naast de meterkast waar ook de instructie hangt. De leden worden geacht op de hoogte te zijn t.a.v. de instructies voor het inschakelen van de lichtinstallatie. De lichtinstallatie dient uiterlijk 23.00 uur uit geschakeld te worden, tenzij door het bestuur c.q. wedstrijdcommissie anders is besloten.

16.De vereniging stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen van eigendommen van de leden.

17.De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden of introducés opgelopen op of rond de banen.

18.Iedereen wordt geacht mee te werken aan een rustige sfeer rond en op de banen tijdens het spelen.

19.Het is verboden consumpties mee te nemen op de baan.

20.Tijdens rouwplechtigheden op de begraafplaats dient niet getennist te worden.

 

11.      INTRODUCTIEREGLEMENT

Introductie van een niet-lid kan altijd geschieden onder de onderstaande voorwaarden.

1.    De introductieprijs bedraagt € 2,50 per dagdeel.

  1. Het lid dient een briefje in te vullen met de eigen naam en de naam van de introducé.
  2. Het geld en het briefje gaan in de portemonnee.
  3. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en de afschrijf- c.q. baan reglement gelden eveneens voor introducés.
  4. Introductie is niet mogelijk:
  5. Een lid mag maar één introducé per keer introduceren.

 

12.      BARDIENST

- Ieder lid tussen de 18 en 74 jaar oud is verplicht minimaal 2 keer per jaar bardienst te draaien.

- Via de barplanner dienen de leden zich aan te melden voor de bardiensten.

- Wanneer je niet voor de opgegeven datum zelf een dienst hebt gekozen word je voor een bardienst ingedeeld. Indien men zijn of haar bardienst door omstandigheden op de dag dat men is ingedeeld niet kan draaien, is men zelf verplicht voor vervanging zorg te dragen.

 

SANCTIES:

Heeft men verzuimd de bardienst te draaien dan wordt er uit hoofde van de barcommissie en/of bestuur contact opgenomen en zal een nieuwe bardienst worden gepland. Wordt deze bardienst wederom niet uitgevoerd, dan zal een boete van € 100,- worden opgelegd en zal wederom een nieuwe bardienst worden ingepland.

Wordt de boete niet binnen 30 dagen na aanschrijving voldaan en/of is de bardienst wederom niet uitgevoerd, dan heeft het bestuur het recht om deze persoon als lid van de vereniging te royeren zonder restitutie van reeds voldane contributie.

 

13.      I.V.A.

Het is voor senioren verplicht de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te halen. Dit kan via de link www.nocnsf.nl/IVA.

Na het behalen van het IVA certificaat dient een kopie naar de ledenadministratie van de vereniging te worden gestuurd.

Indien men weigert het verplichte IVA certificaat te halen, dan zal het betreffende lid geen nieuwe ledenpas worden uitgereikt en heeft het bestuur het recht om deze persoon als lid van de vereniging te royeren.