STATUTEN TENNISVERENIGING NIEUWVEEN

Opgericht 30 oktober 1974 goedgekeurd bij besluit d.d. 24 januari 1975 nr. 40445619

 

 

STATUTEN, bij besluit algemene vergadering 3 december 1993.

 

Negentien januari negentienhonderd vier en negentig, verscheen voor mij, Meester Cornelis Gerardus Hendricus Zijerveld, notaris ter standplaats Aarlanderveen, gemeente Alphen aan de Rijn: 1. De heer Leonardus Johannes maria Kas, van beroep; kweker, wondende te De Kwakel, Gemeente Uithoorn, Hooilaan 24, postcode 1424 SH, geboren te Uithoorn op drie en twintig april negentienhonderd zeven en veertig, gehuwd, 2. Mevrouw Adriana Hildegard van der Zwaan- van Houten, van beroep; directie secretaresse, wonende te Uithoorn, Gaastmeer 3, postcode 1423 DC, geboren te Amsterdam op elf april negentienhonderd twee en vijftig, gehuwd, ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Nieuwveen gevestigde vereniging: Tennisvereniging Nieuwveen en deze vereniging krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigde. De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:-dat gemelde vereniging bij akte op zeven januari negentienhonderd vier en zeventig is opgericht;-dat de statuten van gemelde vereniging bij akte op zeven januari negentienhonderd éénentachtig, voor mij, notaris, verleden; -dat bij besluit op drie december negentienhonderd drie en negentig door de vergadering van gemelde vereniging is besloten, de statuten te wijzigen;-dat de statuten na wijziging luiden als volgt:

 

 

Artikel 1         NAAM ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

1.       De vereniging draagt de naam: “Tennisvereniging Nieuwveen”.

2.       De vereniging is gevestigd te Nieuwveen.

3.       De vereniging is opgericht op dertig oktober negentienhonderd vierenzeventig.

4.       Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober. Het jaar waarmee het verenigingsjaar wordt aangeduid zal het jaar zijn waarin het einde van het betreffende verenigingsjaar valt.

 

Artikel 2         DOEL

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport .
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

§  Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de tennissport.

§  Het vormen van een band tussen de leden.

§  Het maken van propaganda voor de tennissport.

§  Het vertegenwoordigen van de leden tegenover de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen:”K.N.L.T.B.”)

§  Het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging.

§  Het uitschrijven van -en deelname aan- wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de ”K.N.L.T.B.” georganiseerde competitie.

§  Het verbreiden van de regels van de tennissport onder de leden.

§  Alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan.

 

Artikel 3         LEDEN

 1. De leden zijn gewone leden of ereleden. Voorts kent de vereniging junior-deelnemers en donateurs.
 2. Ereleden zijn zij, die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd. Zij hebben alle recht van de seniorleden. Ereleden betalen geen contributie, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 6.
 1. Gewone leden zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van zeventien hebben bereikt, hierna te noemen: leden.
 2. Juniordeelnemers zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van zeventien nog niet hebben bereikt.
 3. Donateurs zijn personen of lichamen die de vereniging met een jaarlijkse geldelijke bijdrage steunen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de “K.N.L.T.B.” voorkomen of door het bestuur van de “K.N.L.T.B.” geschorst zijn, kunnen geen lid of junior-deelnemer van de vereniging zijn.

 

Artikel 4         TOETREDEN ALS LID

 1. Het lidmaatschap of junior-deelnemerschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen op een schriftelijke aanvraag.
 2. Minderjarige hebben bij de aanvraag van het junior-deelnemerschap of lidmaatschap van de vereniging de schriftelijke toestemming van hen die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen, nodig.
 3. Het bestuur heeft het recht een toelating, al dan niet met opgave van redenen, te weigeren, behoudens de verantwoordelijkheid daaromtrent tegenover de algemene vergadering.
 4. Een weigering tot toelating wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis van de verzoeker gebracht.

 

Artikel 5         RECHTEN EN PLICHTEN

De toelating als lid of junior-deelnemer der vereniging geeft de toegestane terstond alle rechten aan het lidmaatschap of junior-deelnemerschap verbonden en brengt voorts terstond mede gehoudenheid aan de bepalingen van de statuten en aan de door het bestuur krachtens deze bepalingen genomen besluiten, beslissingen of aanwijzingen.

 

Artikel 6         EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP           

Het lidmaatschap en het junior-deelnemerschap van de vereniging eindigt:

1.       Door overlijden.

2.       Door schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie voor de aanvang van het verenigingsjaar. Ten aanzien van minderjarige leden of junior-deelnemers kan de opzegging ook geschieden door één van hun wettelijke vertegenwoordigers. Bij de opzegging als in dit lid bedoeld, eindigt het lidmaatschap of junior-deelnemerschap op de laatste dag van het lopende verenigingsjaar.

3.       Door een met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van een algemene vergadering, wegens bijzondere redenen, op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden.

4.       Door een besluit van het bestuur wegens het feit dat een lid of junior-deelnemer niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap of junior-deelnemerschap zijn gesteld.

5.       Door een besluit van het bestuur op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of junior-deelnemerschap te laten voortduren.

6.       Door een besluit van het bestuur indien een lid of junior-deelnemer in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging  op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene heeft in dat geval het recht binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

7.       In de gevallen genoemd in lid 3, 4, 5 en 6 verliest de betrokkene onmiddellijk alle rechten voorvloeiend uit het lidmaatschap of junior-deelnemerschap. De verplichtingen voort vloeiend uit het lidmaatschap en junior-deelnemerschap dienen volledig te worden nagekomen.

8.       In de gevallen genoemd in lid 3, 4, 5 en 6 wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit met opgaaf van redenen.

9.       Door verlies van het lidmaatschap van de “K.N.L.T.B.”

10.     Wanneer het lidmaatschap of junior-deelnemerschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

Artikel 7         SCHORSING

1.    Het bestuur is gerechtigd een lid of junior-deelnemer te schorsen. In dat geval is het verplicht binnen drie maanden na de schorsing een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of het lid of de junior-deelnemer al dan niet het lidmaatschap of junior-deelnemerschap zal verliezen. Is binnen de bedoelde termijn geen algemene vergadering gehouden, dan eindigt de schorsing. Geschorste leden of junior-deelnemers verliezen, zolang de schorsing duurt, alle rechten uit het lidmaatschap of junior-deelnemerschap voortvloeiende; zij zijn evenwel gehouden alle verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. Zij hebben echter wel het recht om de algemene vergadering waar de voorgestelde ontzetting wordt behandeld bij te wonen en deel te nemen aan de beraadslagingen over het betreffende punt van de agenda.

2.    Schorsing als lid van de “K.N.L.T.B.” houdt tevens schorsing als lid van de vereniging in.

 

Artikel 8         CONTRIBUTIES

1.    Leden en junior-deelnemers moeten een jaarlijkse contributie betalen die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

2.    Donateurs moeten een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging betalen waarvan het minimum door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3.    De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden en junior-deelnemers inschrijfgeld moeten betalen.

4.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of inschrijfgeld te verlenen aan leden of junior-deelnemers.

5.    Contributies dienen voldaan te zijn vóór de eerste van de maand maart van een verenigingsjaar.

6.    Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie,  betalen de leden, junior-deelnemers en ereleden aan de vereniging de “K.N.L.T.B.” contributie welke door de vereniging aan de “K.N.L.T.B.” wordt afgedragen.

 

Artikel 9         BESTUUR; SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

1.        Het bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke laatstgenoemde allen meerderjarig moeten zijn.

2.        Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen leden en ereleden. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbende bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de “K.N.L.T.B.” dispensatie is verleend.

3.        De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4.        De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5.        De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6.        Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

7.        Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dat het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature(s).

8.        Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9.        Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, die door de vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de notulist en de voorzitter worden ondertekend.

10.     Indien een bestuurslid tijdelijk verhinderd is zijn functie waar te nemen moet het hiervan onmiddellijk kennis geven aan de voorzitter of diens plaatsvervanger. De werkzaamheden van dit lid zullen door de overige bestuursleden worden waargenomen. Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden is het verplicht tenminste twee weken van tevoren schriftelijk aan de voorzitter of diens plaatsvervanger van zijn voornemen kennis te geven. Na zijn aftreden moet hij onder zijn berusting bevindende eigendommen der vereniging op vordering van het bestuur terstond aan een daartoe door het bestuur aangewezen persoon overdragen.

 

Artikel 10       BESTUUR; BEVOEGDHEDEN

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2.    Het bestuur is niet bevoegd, tenzij met goedkeuring van de algemene vergadering tot:

§  Het sluiten van overeenkomsten tot het werven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

§  Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3.    Het bestuur kan met inachtneming van het voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden andere schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

4.    Het bestuur kan uit de leden, junior-deelnemers, ereleden en/of donateurs één of meerdere commissies instellen, waarvan de leden voor een periode van een jaar worden benoemd.

5.    De commissies bedoeld in lid 4 staan, ieder op het hen toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak en regelen hun werkzaamheden in overleg met het bestuur.

6.    De commissies bedoeld in lid 4 zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur.

7.    Het bestuur benoemt in de commissies bedoeld in lid 4 een voorzitter.

 

Artikel 11       BESTUUR; VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDINGEN

1.    Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.    Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient daarvan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

3.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.

5.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 12       ALGEMENE VERGADERING

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 2 komen onder meer aan de orde:

§  De notulen van de laatstgehouden algemene vergadering.

§  Het jaarverslag als bedoeld in artikel 11 lid 2.

§  Het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 3.

§  De benoeming van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.

§  De vaststelling van de contributie en eventueel inschrijfgeld

§  De begroting van het volgende verenigingsjaar

§  Bestuursverkiezing volgens regeling huishoudelijk reglement

§  Voorstellen van de zijde van het bestuur

§  Voorstellen, ingediend door tenminste tien leden.

§  Wat verder ter tafel komt.

3.    Andere algemene vergadering dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls dan het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent der leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

Artikel 13       TOEGANG ALGEMENE VERGADERING EN STEMRECHT

1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en junior-deelnemers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en -met inachtneming van het eerste lid van artikel 7- geschorste leden en junior-deelnemers.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3.    Ieder lid en erelid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem. Junior-deelnemers hebben een adviserende stem.

4.    Het doen uitbrengen van zijn stem bij volmacht is toegestaan. Ieder lid mag echter in de vergadering slechts één volmachtstem afgeven. Hij moet daartoe schriftelijk door een ander lid gemachtigd worden.

 

Artikel 14       BIJEENKOMST ALGEMENE VERGADERING

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden en junior-deelnemers, met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

 

Artikel 15       VOORZITTERSCHAP ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NOTULERING

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gehouden, die na vaststelling door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen op de wijze als bedoeld in artikel 12 lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde opmaken.

 

Artikel 16       BESLUITVORMING

1.        Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.        Wordt echter direct na het uitspreken van het in lid 1 bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.        Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

4.        Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5.        Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, neemt een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij het voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij het voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij dat voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stem meer kan worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemming staakte, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.        Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

7.        Stemmingen over zaken geschieden mondeling, behalve indien het bestuur of tenminste de helft der aanwezige leden een schriftelijke stemming wenst.

8.        Stemming over personen geschiedt schriftelijk, behoudens in het geval van acclamatie.

9.        Oningevulde, ondertekende, onjuist of onduidelijk ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde en de desbetreffende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

10.     Een éénstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van een algemene vergadering.

 

 

Artikel 17       STATUTENWIJZIGING

1.    De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste tien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2.    Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

§  Het bestuur van de “K.N.L.T.B.” door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen genomen besluiten.

§  Van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

 

Artikel 18       ONTBINDING

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.    De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffening zijn aangewezen.

3.    Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden en junior-deelnemers ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een nadere bestemming aan het batige saldo worden gegeven.

 

Artikel 19       HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement als ook andere reglementen vaststellen.

2.    Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

De comparant is mij, notaris bekent. Waarvan akte in minuut is verleden te Aarlanderveen, gemeente Alphen aan de Rijn, op de datum in hoofde dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

 

(Getekend) E.M.van Eijk; C. Zijerveld.